SPEAKER BOMB 

SPEAKER BOMB
Brand Identity, Brochure
Client: Speaker Bomb Producer

Addobe Illustrator, Addobe photoshop, Autodek Maya